รายการเอกสารสำหรับผู้วิจัยใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

คลิกที่ 💾 เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร / คลิกที่ 🔎 เพื่อดูเอกสาร


AF 06-12 Investigator’s CV Template 💾

เกณฑ์การส่งหลักฐานการอบรม GCP training 🔎

Initial Submission

Template for Cover Letter 💾 [ลงนามโดยหัวหน้าภาค / ประธานหลักสูตร]

เกณฑ์ Expedited Review 🔎 / เกณฑ์ Exempt Review 🔎

[กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Cover Letter ลงนามโดยหัวหน้าต้นสังกัด]


สำหรับโครงการวิจัยทุกโครงการ (ยกเว้น case report หรือ ผ่านการรับรองมาแล้วจาก CREC)

 • AF 06-01 Submission form for Ethical Review 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]
 • AF 06-02 Self-Assessment Form For PI 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]
 • AF 06-03 Conflict of interest and funding form 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]
 • AF 06-04 Conflict of interest for Co-Investigator 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยร่วม คนละฉบับ]
 • Protocol synopsis 💾
 • Full protocol 💾
 • Case Record Form [ระบุข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคล]

ส่งเพิ่มเฉพาะโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • Application Letter from outsiders to conduct research in the Faculty of Medicine, CU / King Chulalongkorn Memorial Hospital (กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) [ลงนามโดยหัวหน้าต้นสังกัด]
 • Approval document from thesis committee/advisor (กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์)
 • AF 06-05 Information sheet (กรณีที่มีอาสาสมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป) 💾
 • AF 06-07 Consent form (กรณีที่มีอาสาสมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป) 💾
 • AF 06-05 Information form (กรณีที่มีอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี) 💾
 • AF 06-07 Assent form (กรณีที่มีอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี) 💾
 • Information sheet (กรณีที่มีผู้แทนโดยชอบธรรม) [ปรับสรรพนามจากเอกสาร AF 06-05 Information sheet สำหรับอาสาสมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้เหมาะสม]
 • AF 06-08 Consent form (กรณีที่มีผู้แทนโดยชอบธรรม) 💾
 • AF 06-06 Broad information sheet (เฉพาะกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยในอนาคต) 💾
 • AF 06-09 Broad consent form (เฉพาะกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยในอนาคต) 💾
 • หนังสือขออนุญาตใช้ร่างอาจารย์ใหญ่
 • AF 06-11 เอกสารแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ (เฉพาะกรณีที่ใช้ศพที่ไม่ได้บริจาคเพื่อทำวิจัย) 💾
 • หนังสือขอใช้ข้อมูลเวชระเบียนถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • Questionnaire/scale/interview form/Diary cards and other
 • หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย
 • Advertisements (e.g., poster/ website/ google form)
 • Investigator brochure (Clinical trials) / Product Information (Medical device)
 • Recruitment materials e.g., scripts / video clips / ads posted on social media
 • Medical devices approval from Thai FDA
 • Certificate of Free Sale
 • Approval for investigational drug used in research
 • Drug approval from Thai FDA
 • Approval result report from other IRB
 • Document of registration

ส่งเพิ่มเฉพาะกรณีโครงการวิจัยที่ขอใช้ตัวอย่างทางชีวภาพ/ข้อมูลการวิจัยจากสถาบันอื่น

 • AF 06-10 Biological Material Transfer Agreement (MTA) 💾
 • AF 06-13 Data Sharing Agreement 💾

สำหรับ Case Report (ไม่เกิน 3 case)

 • AF 08-02 Submission and Assessment form for Case Report 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]
 • Information sheet Form for case report (TH 💾) (EN 💾)
 • Consent to Publish Form for case report (TH 💾) (EN 💾)

กรณีปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 • Template for Cover Letter (asking for reconsideration after revision) 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]
 • เอกสารที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ [Highlight ข้อความที่ปรับแก้ไข และเปลี่ยน Version… Date…]

Continuing review

Template for Cover Letter (Post-approval review) 💾 [ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก]

 • AF 12-01 Progress Report 💾 [ส่งภายใน 1 เดือนก่อนหมดอายุ หากต่ออายุล่าช้า ต้องแจ้งเรื่องเบี่ยงเบน AF 14-01 ด้วย]
 • Amendment
 • AF 13-01 Submission for Study Amendment 💾
 • AF 13-02 Summary of Changes 💾
 • เอกสารที่ปรับแก้ไข [Highlight ข้อความที่ปรับแก้ไข และเปลี่ยน Version… Date…]
 • AF 14-01 Protocol Deviation, Violation, Non-compliance 💾
 • AF 15-01 SAE Report (Investigator-Initiated Research ) 💾
 • AF 16-01 Final/ Termination Report 💾

Others

 • AF 17-01 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน, คำถาม, ข้อสงสัย, ความต้องการและการตอบสนอง 💾
 • AF 22-02 หนังสือขอสำเนาเอกสาร 💾