คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures; SOP)

สำหรับกรรมการและผู้วิจัย เพื่อศึกษาและทบทวนกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มาตรฐานรับรองคุณภาพ (Med Chula IRB Accreditation)

 หน่วยงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการดำเนินงานจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ


ร้องเรียน


ข่าวสาร

More…


ลิงก์แนะนำ

FERCIT

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

TCTR

Thai Clinical Trials Registry

CITI Program

The Collaborative Institutional Training Initiative